Datum: 6-4-2022

Inhoudsopgave:

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Het workshops
Artikel 5 – Inschrijving workshops
Artikel 6 – Prijzen en betaling van workshops
Artikel 7 – Verplaatsing workshop datum door Dutch Photo Academy
Artikel 8 – Annulering door de workshop deelnemer
Artikel 9 – Annulering workshop door Dutch Photo Academy
Artikel 10 – Aansprakelijkheid deelnemer workshop
Artikel 11 – Vervanging docent of trainer
Artikel 12 – De fotoreizen
Artikel 13 – Inschrijving fotoreizen
Artikel 14 – Prijzen en betaling van fotoreizen
Artikel 15 – Garant vertrek stelling
Artikel 16 – Annulering door de fotoreis deelnemer
Artikel 17 – Annulering fotoreis door Dutch Photo Academy
Artikel 18 – Aansprakelijkheid deelnemer fotoreis
Artikel 19 – Intellectuele eigendom
Artikel 20 – Portretrecht
Artikel 21 – Concurrentie
Artikel 22 – Garanties
Artikel 23 – Klachten en geschillen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle workshops, cursussen en fotoreizen op de gehele website.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Workshop deelnemer/ consument: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die deelneemt aan de workshop;
 2. Workshop:cursus, online cursus, webinar, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden met betrekking tot de fotografie;
 3. Fotoreis: groepsreis met fotografie als thema, met als doel de deelnemer rond te leiden op fotogenieke bestemmingen;
 4. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de workshops aan consumenten aanbiedt;
 5. Aanbod: cursus, online cursus, webinar, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden met betrekking tot de fotografie;
 6. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 7. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 8. Dag: kalenderdag;
 9. Voorwaarden:de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Dutch Photo Academy
Vestigingsadres (geen bezoekadres): Sperwer 4a, 3245 DK, Sommelsdijk
Telefoonnummer: 0620244953
E-mailadres: info@dutchphotoacademy.nl
KvK-nummer: 81608551
Btw-identificatienummer: 862155411B01

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4: De workshops

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de workshops. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen geeft dit een indicatie van de workshop. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 2. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  • de prijs inclusief BTW;
  • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

Artikel 5: Inschrijving workshops

 1. Inschrijving voor een workshop georganiseerd door Dutch Photo Academy kan door gebruik te maken van het digitale inschrijfformulier via de webshop van dutchphotoacademy.nl. De betaling kan direct bij inschrijving. Wanneer de betaling voldaan is, is de inschrijving afgerond. De workshop deelnemer ontvangt een email als bevestiging van Dutch Photo Academy. Hiermee komt de overeenkomst tot deelname aan de betreffende workshop tot stand. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.
 2. Bij de inschrijving staat de reserve datum van de workshop soms vermeld. Deze datum zal gebruikt worden wanneer de workshop verplaatst of geannuleerd moet worden zoals vermeld in artikel 7 en 9. De annuleringsvoorwaarden gelden dan zoals vermeld in artikel 8.

Artikel 6: Prijzen en betaling van workshops

 1. Bij inschrijving via de webshop gelden de prijzen, zoals deze zijn vermeld op dutchphotoacademy.nl ten tijde van de inschrijving.
 2. In de workshop prijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Als op een workshop BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 5. Na inschrijving voor een workshop zoals vermeld in artikel 3 zal er direct na de betaling een factuur verzonden worden.
 6. Betaling door de workshop deelnemer dient te geschieden door gebruik te maken van de betalingsopties tijdens het inschrijven via de webshop.
 7. Bij het niet betalen van het verschuldigde workshopbedrag, vervalt het recht op deelname.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7: Verplaatsing workshop datum door Dutch Photo Academy

Een geplande workshop kan tot 24 uur voor aanvang worden gewijzigd naar een andere datum. Dit zal alleen gebeuren bij onvoorziene omstandigheden of slechte weersomstandigheden.
Wanneer de workshop verplaatst wordt, krijgt de deelnemer een tegoedbon die recht geeft op deelname aan een workshop op een toekomstige datum. Deze tegoedbon blijft één jaar geldig.

Artikel 8: Annulering door de workshop deelnemer

 1. Een workshop deelnemer kan tot twee weken voor aanvang van een geplande workshop kosteloos annuleren.
 2. Bij het overlijden van een naaste worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.
 3. Ziekte is geen geldige reden voor annuleren, maar er mag in dit geval wel een vervangende deelnemer gestuurd worden. Deze vervanger moet in dat geval uiterlijk 2 uur voor aanvang van de workshop worden door gegeven via info@dutchtphotoacademy.nl Aan het wijzigen van de workshop deelnemer zijn geen kosten verbonden.

Artikel 9: Annulering workshop door Dutch Photo Academy

Dutch Photo Academy behoudt zich het recht voor de workshop te annuleren tot uiterlijk 1,5 uur voor de workshop (anders dan bedoeld zoals verplaatsing in artikel 7). De workshop deelnemer wordt hier direct van op de hoogte gesteld. Dutch Photo Academy zal dan de betaalde kosten voor de betreffende workshop terugstorten. Indien mogelijk biedt Dutch Photo Academy de workshop deelnemer een alternatieve workshop aan. Indien de workshop deelnemer hiervan gebruik maakt wordt het workshop bedrag niet teruggestort. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals extreme weersomstandigheden, ziekte en overmacht, kan Dutch Photo Academy workshops binnen de laatste 1,5 uur annuleren.

Artikel 10: Aansprakelijkheid deelnemer workshop

 1. Dutch Photo Academy is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een workshop van Dutch Photo Academy of de annulering van de workshop door Dutch Photo Academy.
 2. Deelname vindt plaats op eigen risico.
 3. Schade aan gehuurd of geleend materiaal is voor rekening van de deelnemer.

Artikel 11: Vervanging docent of trainer

Dutch Photo Academy is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer van een workshop, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 12: De fotoreizen

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de fotoreis. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen geeft dit een indicatie van de workshop. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 2. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
 • de prijs inclusief BTW;
 • of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;
 • wat er inclusief en exclusief de fotoreis is.

Artikel 13: Inschrijving fotoreizen

Inschrijving voor een fotoreis georganiseerd door Dutch Photo Academy kan door gebruik te maken van het digitale inschrijfformulier via de website van dutchphotoacademy.nl. De deelnemer ontvangt een automatische bevestiging. Na deze bevestiging ontvangt de deelnemer een email met informatie over de fotoreis, de aanbetalingsfactuur, de factuur voor het resterende bedrag en betalingsregeling. Zodra de betaling van deze aanbetalingsfactuur voldaan is, is de fotoreis geboekt. Hiermee komt de overeenkomst tot deelname aan de betreffende fotoreis tot stand. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.

Artikel 14: Prijzen en betaling van fotoreizen

 1. Bij inschrijving via de webshop gelden de prijzen, zoals deze zijn vermeld op nl ten tijde van de inschrijving.
 2. In de fotoreis prijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Als op een fotoreis BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW.
 4. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 5. Na inschrijving voor een fotoreis zal er een email verstuurd worden met bevestiging, factuur en betalingsregeling. Deze betaling verloopt via de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener als de fotoreis valt onder de garantieregeling van STO Garant.
 6. Betaling door de workshop deelnemer dient te geschieden door gebruik te maken van de betalingsmogelijkheid die geleverd wordt via STO Garant.
 7. Bij het niet betalen van het verschuldigde bedrag, vervalt het recht op deelname.
 8. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.
 9. Binnen 10 dagen na ontvangst van de aanbetalingsfactuur dient een aanbetaling van 30% van de reissom te zijn voldaan.
 10. Het resterende deel van de reissom dient uiterlijk 2 maanden voor vertrek te zijn voldaan.
 11. Bij aanmelding binnen 10 weken voor de vertrekdatum dient de volledige reissom per direct te worden voldaan.
 12. Om te voldoen aan de wettelijk verplichte garantiestelling maakt Dutch Photo Academy gebruik van STO Garant. U kunt dit controleren via de STO Garant deelnemerspagina (www.sto-garant.nl/deelnemers). Alle informatie over STO Garant vindt u op www.sto-garant.nl.

  Bij elk (reis)aanbod van Dutch Photo Academy wordt duidelijk vermeld of de garantie van STO Garant van toepassing is. In de garantieregeling leest u wat de garantie inhoudt en welke voorwaarden van toepassing zijn. U vindt deze garantieregeling op de website van STO Garant (www.sto-garant.nl/downloads).

  Indien de garantie van STO Garant van toepassing is op uw boeking, dan betaalt u de reissom niet aan Dutch Photo Academy, maar aan de derdengeldenrekening van Stichting Derdengelden Certo Escrow, een bij De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) geregistreerde betaaldienstverlener. Deze stichting derdengelden waarborgt uw reissom tot na afloop van uw boeking. Wanneer diensten door financieel onvermogen van Dutch Photo Academy niet (volledig en/of tijdig) worden verleend, dan voert STO Garant de garantie uit. In de garantieregeling leest u hoe u daar in dat geval aanspraak op maakt.

Artikel 15: Garant vertrek stelling

 1. Iedere reis heeft een minimum aantal en een maximum aantal deelnemers. De reis gaat definitief door wanneer het minimum aantal deelnemers is behaald.
 2. De deelnemer wordt via email op de hoogte gebracht als het minimum aantal deelnemers gehaald is en de fotoreis definitief is.
 3. Vanaf 10 weken voor aanvang van de fotoreis moet het minimum aantal deelnemers zijn behaald. Is dit niet het geval dat kan de fotoreis door Dutch Photo Academy geannuleerd worden. Wordt de reis op een kortere termijn uitgeschreven dan geldt er een andere termijn beschreven in het aanbod van de reis.

Artikel 16: Annulering door de fotoreis deelnemer

 1. Bij annulering tot 2 maanden voor de vertrekdatum is de aanbetaling van de reissom verschuldigd.
 2. Bij annulering vanaf 2 maanden voor vertrek en de vertrekdatum is 100% van de reissom verschuldigd.
 3. We adviseren een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten.

Artikel 17: Annulering fotoreis door Dutch Photo Academy

 1. Dutch Photo Academy kan zich genoodzaakt zien een reis te annuleren wanneer er sprake is van omstandigheden die van invloed kunnen zijn op de kwaliteit, uitvoering of veiligheid tijdens de reis. Indien dit het geval is worden de deelnemers hiervan op de hoogte gebracht met de reden van annulering.
 2. Bij annulering van een reis door de reisorganisatie kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor geleden vermogensschade of het derven van reisgenot van de deelnemer, indien de opzegging het gevolg is van abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden. In annuleringsgevallen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor de door de deelnemer reeds gemaakte kosten, zoals verzekeringspremies, betalingen, visumkosten, vaccinaties, vliegtickets, etc.
 3. De reisorganisator aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of letsel, berokkend aan de deelnemer, door wie dan ook toegebracht en door welke oorzaak dan ook ontstaan, tenzij dit te wijten is aan eigen grove schuld of opzet van de reisorganisator. De aansprakelijkheid voor de in lid 2 van artikel 7:509 *) van het Burgerlijk Wetboek bedoelde schade, kan overeenkomstig dit artikel nooit meer dan driemaal de reissom bedragen. Evenmin is de reisorganisator aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, geld inbegrepen.
 4. Er wordt gezocht naar een passend alternatief. Wanneer er geen passend alternatief is wordt de reissom terug gestort.

Artikel 18: Aansprakelijkheid deelnemer fotoreis

 1. Deelname vindt plaats op eigen risico.
 2. Deelnemers dienen zich bewust te zijn van de risico’s van de reis.
 3. Aanwijzingen en instructies in zake veiligheid van Dutch Photo Academy dienen altijd te worden opgevolgd. Het niet opvolgen kan leiden tot uitsluiting van de fotoreis zonder recht op enige financiële vergoeding of restitutie.
 4. Dutch Photo Academy is, behoudens nalatigheid, niet aansprakelijk voor schade of letsel opgelopen tijdens de fotoreis.
 5. Schade aan gehuurd of geleend materiaal is voor rekening van de deelnemer.

Artikel 19: Intellectuele eigendom

 1. De rechten van het intellectuele eigendom van alle informatie getoond op de website en van het workshop materiaal blijven bij Dutch Photo Academy.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dutch Photo Academy is de workshop deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshop materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. Wanneer dit wel wordt gedaan is de workshop deelnemer een bedrag verschuldigd als schadevergoeding van € 500,- per dag en met een maximum van € 25.000,-.

Artikel 20: Portretrecht

Foto’s die gemaakt worden van de workshop deelnemer door de docent of een derde (in naam van Dutch Photo Academy) tijdens de workshop, waar de workshop deelnemer herkenbaar op staat, mogen gebruikt worden zonder toestemming van de workshop deelnemer door Dutch Photo Academy ter promotie van de dienst, social media en website.

Artikel 21: Concurrentie

 1. De workshop deelnemer zal binnen 12 maanden na de workshop niet dezelfde of vergelijke diensten aanbieden binnen Nederland of België.
 2. Voor elke dag dat de workshop deelnemer of een aan hem verwante onderneming een dezelfde of vergelijkbare dienst aanbiedt aan derden, is de workshop deelnemer, naar keuze van Dutch Photo Academy, danwel de werkelijke schade verschuldigd, dan dient de workshop deelnemer een bedrag van € 500,- per dag en per verkochte dienst, met een maximum van € 25.000 ter vervangende schadevergoeding.

Artikel 22: Garanties

 1. Wat betreft inhoud van de workshops, biedt Dutch Photo Academy geen garanties met betrekking tot de vooruitgang of verbetering van kennis en kunde van de workshop deelnemer.

Artikel 23 – Klachten en geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de workshop heeft gevolgd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Dutch Photo Academy.
 4. Bij Dutch Photo Academy ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Dutch Photo Academy dit tijdig melden en daarbij een indicatie opgeven van de termijn waarbinnen de consument wel een oplossing mag verwachten.
Scroll naar boven

Ontvang 10% korting op een online cursus!