Algemene voorwaarden

Inhoudsopgave:

Artikel   1 – Definities
Artikel   2 – Identiteit van de ondernemer
Artikel   3 – Toepasselijkheid
Artikel   4 – Het workshops
Artikel   5 – Inschrijving workshops
Artikel   6 – Prijzen en betaling van workshops
Artikel   7 – Verplaatsing workshop datum door Dutch Photo Academy
Artikel   8 – Annulering door de workshop deelnemer
Artikel 9: Annulering workshop door Dutch Photo Academy
Artikel 10 – Vervanging docent of trainer
Artikel 11 – Aansprakelijkheid
Artikel 12 – Intellectuele eigendom
Artikel 13 – Portretrecht
Artikel 14 – Concurrentie
Artikel 15 – Garanties
Artikel 16 – Klachten en geschillen

Deze algemene voorwaarden gelden voor alle workshops en cursussen en de gehele website.

Artikel 1: Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Workshop deelnemer/ consument: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, die deelneemt aan de workshop;
 2. Workshop: cursus, online cursus, webinar, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden met betrekking tot de fotografie;
 3. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die de workshops aan consumenten aanbiedt;
 4. Aanbod: cursus, online cursus, webinar, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden met betrekking tot de fotografie;
 5. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 6. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.
 7. Dag: kalenderdag;
 8. Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden van de ondernemer.

Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Dutch Photo Academy
Vestigingsadres (geen bezoekadres): Sperwer 4a, 3245 DK, Sommelsdijk
Telefoonnummer: 0620244953
E-mailadres: info@dutchphotoacademy.nl
KvK-nummer: 81608551
Btw-identificatienummer: 862155411B01

Artikel 3: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestellingen tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijft de overeenkomst en deze voorwaarden voor het overige in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg onverwijld vervangen worden door een bepaling dat de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
 6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
 7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

Artikel 4: De workshops

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de workshops. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen geeft dit een indicatie van de workshop. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 2. Alle afbeeldingen, specificaties gegevens in het aanbod zijn indicatie en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het
  bijzonder:
  1. de prijs inclusief BTW;
  2. of de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, en zo ja op welke wijze deze voor de consument te raadplegen is;

Artikel 5: Inschrijving workshops

 1. Inschrijving voor een workshop georganiseerd door Dutch Photo Academy kan door gebruik te maken van het digitale inschrijfformulier via de webshop van dutchphotoacademy.nl. De betaling kan direct bij inschrijving. Wanneer de betaling voldaan is, is de inschrijving afgerond. De workshop deelnemer ontvangt een email als bevestiging van Dutch Photo Academy. Hiermee komt de overeenkomst tot deelname aan de betreffende workshop tot stand. De opdrachtbevestiging geeft de (inhoud van de) overeenkomst weer, behoudens tegenbewijs.
 2. Bij de inschrijving staat de reserve datum van de workshop soms vermeld. Deze datum zal gebruikt worden wanneer de workshop verplaatst of geannuleerd moet worden zoals vermeld in artikel 7 en 9. De annuleringsvoorwaarden gelden dan zoals vermeld in artikel 8.

Artikel 6: Prijzen en betaling van workshops

 1. Bij inschrijving via de webshop gelden de prijzen, zoals deze zijn vermeld op dutchphotoacademy.nl ten tijde van de inschrijving.
 2. In de workshop prijzen zijn de kosten voor het cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders is vermeld.
 3. Als op een workshop BTW van toepassing is, zijn vermelde prijzen inclusief BTW.
 1. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.
 2. Na inschrijving voor een workshop zoals vermeld in artikel 3 zal er direct na de betaling een factuur verzonden worden.
 3. Betaling door de workshop deelnemer dient te geschieden door gebruik te maken van de betalingsopties tijdens het inschrijven via de webshop.
 1. Bij het niet betalen van het verschuldigde workshopbedrag, vervalt het recht op deelname.
 2. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7: Verplaatsing workshop datum door Dutch Photo Academy

Een geplande workshop kan tot 24 uur voor aanvang worden gewijzigd naar een andere datum. Dit zal alleen gebeuren bij onvoorziene omstandigheden of slechte weersomstandigheden.

Wanneer de workshop verplaatst wordt, krijgt de deelnemer een tegoedbon die recht geeft op deelname aan een workshop op een toekomstige datum. Deze tegoedbon blijft één jaar geldig.

Artikel 8: Annulering door de workshop deelnemer

 1. Een workshop deelnemer kan tot drie weken voor aanvang van een geplande workshop kosteloos annuleren.
 2. Vanaf 3 weken tot 1 week voor aanvang van de workshop bedragen de annuleringskosten 50% van de workshop kosten. Wanner de workshop binnen 1 week voor aanvang van de workshop geannuleerd wordt heeft de deelnemer geen recht op teruggave van de workshop kosten.
 3. Bij het overlijden van een naaste worden er geen annuleringskosten in rekening gebracht.
 4. Ziekte is geen geldige reden voor annuleren, maar er mag in dit geval wel een vervangende deelnemer gestuurd worden. Deze vervanger moet in dat geval uiterlijk 2 uur voor aanvang van de workshop worden door gegeven via info@dutchtphotoacademy.nl Aan het wijzigen van de workshop deelnemer zijn geen kosten verbonden.

Artikel 9: Annulering workshop door Dutch Photo Academy

Dutch Photo Academy behoudt zich het recht voor de workshop te annuleren tot uiterlijk 1,5 uur voor de workshop (anders dan bedoeld zoals verplaatsing in artikel 7). De workshop deelnemer wordt hier direct van op de hoogte gesteld. Dutch Photo Academy zal dan de betaalde kosten voor de betreffende workshop terugstorten. Indien mogelijk biedt Dutch Photo Academy de workshop deelnemer een alternatieve workshop aan. Indien de workshop deelnemer hiervan gebruik maakt wordt het workshop bedrag niet teruggestort. Alleen in uitzonderlijke gevallen, zoals extreme weersomstandigheden, ziekte en overmacht, kan Dutch Photo Academy workshops binnen de laatste 1,5 uur annuleren.

Artikel 10: Vervanging docent of trainer

Dutch Photo Academy is te allen tijde gerechtigd een docent of trainer van een workshop, te vervangen door een andere docent of trainer.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

Dutch Photo Academy is niet aansprakelijk voor enige schade, direct of indirect die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een workshop van Dutch Photo Academy of de annulering van de workshop door Dutch Photo Academy.

Artikel 12: Intellectuele eigendom

 1. De rechten van het intellectuele eigendom van alle informatie getoond op de website en van het workshop materiaal blijven bij Dutch Photo Academy.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Dutch Photo Academy is de workshop deelnemer niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte workshop materiaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen. Wanneer dit wel wordt gedaan is de workshop deelnemer een bedrag verschuldigd als schadevergoeding van € 500,- per dag en met een maximum van € 25.000,-.

Artikel 13: Portretrecht

Foto’s die gemaakt worden van de workshop deelnemer door de docent of een derde (in naam van Dutch Photo Academy) tijdens de workshop, waar de workshop deelnemer herkenbaar op staat, mogen gebruikt worden zonder toestemming van de workshop deelnemer door Dutch Photo Academy ter promotie van de dienst, social media en website.

Artikel 14: Concurrentie

 1. De workshop deelnemer zal binnen 12 maanden na de workshop niet dezelfde of vergelijke diensten aanbieden binnen Nederland of België.
 2. Voor elke dag dat de workshop deelnemer of een aan hem verwante onderneming een dezelfde of vergelijkbare dienst aanbiedt aan derden, is de workshop deelnemer, naar keuze van Dutch Photo Academy, danwel de werkelijke schade verschuldigd, dan dient de workshop deelnemer een bedrag van € 500,- per dag en per verkochte dienst, met een maximum van € 25.000 ter vervangende schadevergoeding.

Artikel 15: Garanties

 1. Wat betreft inhoud van de workshops, biedt Dutch Photo Academy geen garanties met betrekking tot de vooruitgang of verbetering van kennis en kunde van de workshop deelnemer.

Artikel 16 – Klachten en geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.
 2. Het Weens Koopverdrag is niet van toepassing.
 3. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen nadat de consument de workshop heeft gevolgd, volledig en duidelijk omschreven schriftelijk worden gemeld bij Dutch Photo Academy.
 4. Bij Dutch Photo Academy ingediende klachten worden binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht beantwoord. Indien de klacht niet binnen 14 dagen verholpen kan worden zal Dutch Photo Academy dit tijdig melden en daarbij een indicatie opgeven van de termijn waarbinnen de consument wel een oplossing mag verwachten.
Scroll naar top

Blijf op de hoogte van nieuwe workshops!